Regulamin serwisu RemoteSensei.org

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę z Serwisu oraz Usług. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie: […].
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Oprogramowanie” – narzędzia informatyczne Asana, których właścicielem i licencjodawcą jest Dostawca;
   2. Dostawca” – Asana Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, oraz jej podmioty z grupy;
   3. Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
   4. Kodeks cywilny” – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   5. Prawo autorskie” – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
   6. Polityka prywatności” – polityka prywatności Serwisu znajdująca się na stronie https://remotesensei.org/pl/polityka-prywatnosci/;
   7. Prawo konsumenta” – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827);
   8. Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
   9. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
   10. Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym https://remotesensei.org/pl/ oraz jej podstrony, prowadzona przez Usługodawcę;
   11. Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, opisane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
   12. Usługodawca” –Zdalna Fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711816, NIP: 5542959902, REGON: 369217972, adres email: office@remotesensei.org, będąca właścicielem i administratorem Serwisu;
   13. Ustawa” – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
   14. Użytkownik” – każda osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub Usług.
  3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz Usług powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności. Korzystając z Serwisu lub Usług Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  4. W ramach korzystania z Serwisu oraz Usług zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste Usługodawcy, Dostawcy lub osób trzecich. Zabronione jest także wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich, lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
  6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  7. Do korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędne jest posiadanie (i) urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, (ii) aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół HTTPS, oraz (iii) prawidłowo zainstalowanej i skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari lub innej.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia bądź ograniczenia w korzystaniu z Serwisu lub Usług wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu lub Usług.
  9. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub poszczególnych Usług z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, udoskonaleń oraz aktualizacji Serwisu lub / oraz Usług, jak również wycofania, w sposób ostateczny lub tymczasowy, świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem, iż takie działanie nie narusza praw nabytych Użytkowników.
  11. Wszystkie elementy Serwisu oraz Aplikacji, w szczególności (lecz nie wyłącznie) znaki towarowe, rysunki, modele, obrazy, pliki audio i wideo, teksty, zdjęcia, logo, grafiki, mapy graficzne, oprogramowania, wyszukiwarki i bazy danych, zarówno wspólnie, jak i indywidualnie są wyłączną własnością Usługodawcy, jego dostawców (w tym Dostawcy) lub jego partnerów i są chronione Prawem autorskim. Zabronione jest dokonywanie przez Użytkownika reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości Serwisu lub Aplikacji.
  12. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych oraz marketingowych, dotyczących Usług oraz innych produktów Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

§ 2 Rodzaje Usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest skorzystanie z usług:
  1. usługi bezpłatnej konsultacji z Usługodawcą w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług transformacji cyfrowej – opis Usługi znajduje się w § 3 Regulaminu;
  2. usługi bezpłatnej wyceny Oprogramowania poprzez wypełnienie formularza – opis Usługi znajduje się w § 4 Regulaminu;
  3. usługi bezpłatnej subskrypcji 30-dniowego okresu próbnego Oprogramowania – opis Usługi znajduje się w § 5 Regulaminu;
  4. usługi bezpłatnego pobrania materiałów oraz publikacji udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie – opis Usługi znajduje się w § 6 Regulaminu;
  5. usługi live chat, stanowiącej dodatkowe narzędzie komunikacji, udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, umożliwiającej Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą – opis Usługi znajduje się w § 7 Regulaminu.

§ 3 Usługa konsultacji

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom rezerwację za pośrednictwem Serwisu bezpłatnej konsultacji z ekspertem Usługodawcy w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług transformacji cyfrowej.
 2. W celu rezerwacji konsultacji Użytkownik powinien wybrać odpowiednią zakładkę w Serwisie, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wyboru terminu konsultacji zgodnie z ust. 3 poniżej.
 3. Rezerwacji konsultacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza poprzez wskazanie imienia / nazwy oraz adresu e-mail Użytkownika. Formularz może umożliwiać również dodanie przez Użytkownika adresów e-mail osób trzecich, które zostaną zaproszone do udziału w konsultacji. Celem rezerwacji konsultacji należy również dokonać wyboru w kalendarzu daty i preferowanej godziny konsultacji. Po przesłaniu formularza oraz rezerwacji daty konsultacji Użytkownik (oraz ewentualnie osoby trzecie, których adresy e-mail Użytkownik wskazał w formularzu) otrzymują potwierdzenie terminu konsultacji na adresy e-mail wskazane w formularzu.
 4. Konsultacje odbywają się wyłącznie za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość na platformie Google Meet, Zoom lub Microsoft Teams.
 5. Konsultacje uznaje się za zarezerwowaną po otrzymaniu przez Użytkownika informacji przesłanej na wskazany przez niego adres e-mail z potwierdzeniem terminu konsultacji.

§ 4 Usługa wyceny

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dokonanie za pośrednictwem Serwisu bezpłatnej wyceny Oprogramowania dokonywanej przez Dostawcę.
 2. W celu dokonania wyceny Oprogramowania Użytkownik powinien wskazać ilość planowanych użytkowników Oprogramowania oraz plan subskrypcji, a następnie wybrać opcję wyliczenie wyceny. Wycena generuje się automatycznie w oknie Serwisu.
 3. Użytkownik może zamówić przesłanie wyceny wygenerowanej zgodnie z ust. 2 powyżej na adres poczty elektronicznej wskazując w formularzu zamówienia imię, nazwisko oraz e-mail, na który zostanie przesłana wycena.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wycena opiera się m.in. na informacjach przekazywanych przez Użytkownika, ma jedynie charakter informacyjny na chwilę jej sporządzenia i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 5 Wersja próbna Oprogramowania

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zamówienie za pośrednictwem Serwisu subskrypcji bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej Oprogramowania poprzez formularz zamówienia.
 2. W celu dokonania zamówienia subskrypcji bezpłatnej wersji próbnej Oprogramowania należy wypełnić formularz zamówienia znajdujący się w odpowiedniej zakładce Serwisu, wskazując: imię, nazwę firmy, adres e-mail, adres domeny URL firmy, zakres subskrypcji próbnej, plan subskrypcji oraz datę rozpoczęcia subskrypcji. Po wypełnieniu powyższego, celem zamówienia Usługi Użytkownik wybiera ikonę „prześlij”.
 3. Po złożeniu formularza zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. W kolejnym mailu Użytkownik otrzymuje maila z danymi do aktywacji wersji próbnej Oprogramowania.
 4. Usługodawca zastrzega, iż warunki korzystania z Oprogramowania w wersji próbnej znajdują się w umowie subskrypcyjnej zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Przed przesłaniem formularza zamówienia, Użytkownik powinien wyrazić zgodę na warunki ww. umowy subskrypcyjnej – brak wyrażenia zgody uniemożliwi skorzystanie z Usługi.
 5. Po upływie okresu próbnego subskrypcji wersji próbnej Oprogramowania, subskrypcja automatycznie zmienia się na wersję darmową, chyba że Użytkownik dokona subskrypcji płatnego pakietu Oprogramowania na warunkach uzgodnionych z Usługodawcą lub bezpośrednio z Dostawcą.

§ 6 Materiały i publikacje

 1. Usługodawca umożliwia bezpłatne pobieranie przez Użytkownika materiałów oraz publikacji Usługodawcy oraz jego partnerów ze strony Serwisu.
 2. Celem pobrania przez Użytkownika bezpłatnych materiałów oraz publikacji ze strony Serwisu, Użytkownik w odpowiednim polu powinien wskazać imię oraz e-mail. Brak wskazania tych danych uniemożliwia pobranie materiałów.
 3. Po wybraniu zakładki „Wyślij” Użytkownik otrzyma na maila potwierdzenie złożenia zamówienia oraz materiały / publikacje, które były przedmiotem zamówienia.
 4. Wszystkie bezpłatne materiały i publikacje udostępniane Uczestnikom w ramach Serwisu, oraz każdy ich element, zarówno wspólnie, jak i indywidualnie, są wyłączną własnością Usługodawcy lub jego partnerów i są chronione Prawem autorskim i udostępniane są Użytkownikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały te nie mogą być w szczególności wykorzystywane przez Użytkowników w celach komercyjnych, sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane osobom trzecim.
 5. Charakter materiałów i publikacji jest wyłącznie informacyjny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez Użytkownika ani za niespełnienie przez te materiały i publikacje oczekiwań Użytkownika. Usługodawca zastrzega prawo do aktualizacji materiałów i publikacji.

§ 7 Live chat

 1. Użytkownik ma możliwość bezpośredniej komunikacji z Usługodawcą za pośrednictwem okienka czatu live chat celem uzyskania informacji nt. Usług lub złożenia innych zapytań.
 2. Udzielenie informacji przez Usługodawcę może wymagać uprzedniej weryfikacji Użytkownika, dokonywanej w celu umożliwienia jego identyfikacji w związku z danym zapytaniem lub sprawą.
 3. Usługa live chat jest bezpłatna i Użytkownik może w każdej chwili z niej zrezygnować.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą realizacji przez Usługodawcę Usług.
 2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (Zdalna Fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy sales@remotesensei.org.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, adres e-mail, adres do korespondencji (w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej), przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres siedziby Usługodawcy (Zdalna Fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) lub na adres poczty elektronicznej sales@remotesensei.org.
 2. Użytkownikowi, w tym Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt. 13 Prawa konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Postanowienia niniejszego § 9 stosuje się również do Użytkownika będącego osobą fizyczną, korzystającego z Serwisu lub Usług w sposób bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą, gdy zawierana umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Wszelkie dane osobowe udostępniane Usługodawcy przez Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim oraz zgodnie z RODO.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa, Prawo autorskie oraz Prawo konsumenta.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  3. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
  4. dodanie lub usunięcie funkcjonalności Serwisu;
  5. dodanie lub usunięcie Usług;
  6. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
  7. zmiany w Polityce prywatności;
  8. zapobieganie nadużyciom i względy bezpieczeństwa;
  9. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  10. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
  11. zmiany redakcyjne i porządkowe;
  12. zmiany organizacyjne lub prawne Usługodawcy.
 3. Zmiana następuje poprzez publikację treści zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.
 4. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, nie zmienia ich treści i warunków.
 5. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od dnia 27.04.2023 r.
This site is registered on wpml.org as a development site.