Polityka prywatności serwisu RemoteSensei.org

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych
   osobowych Użytkownika korzystającego z Serwisu oraz Usług, przysługujące mu
   prawa, jak też obowiązki Usługodawcy jako administratora tych danych, a także
   informuje o wykorzystaniu cookies.
  2. Użyte w niniejszej Polityce prywatności pojęcia oznaczają:
   1. Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu lub Usług w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
   2. Polityka prywatności” – niniejsza polityka prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu;
   3. Regulamin” – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, znajdujący się pod adresem […];
   4. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
   5. Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym remotesensei.org oraz jej podstrony, prowadzona przez Usługodawcę;
   6. Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, opisane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
   7. Usługodawca” – Zdalna Fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711816, NIP: 5542959902, REGON: 369217972, adres email: office@remotesensei.org;
   8. Użytkownik” – każda osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub Usług.

§ 2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Z Usługodawcą można skontaktować się wysyłając e-mail na adres: office@remotesensei.org lub drogą pocztową na adres Usługodawcy.
 2. Na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności, Usługodawca przetwarza dane za każdym razem w ściśle określonym celu, zgodnie z konkretną podstawą prawną.
 3. Dane Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

  Usługa konsultacji (§ 3 ust. 1 Regulaminu)

  Cel zbierania danych: zawarcie i realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Zakres zbieranych danych: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, nazwa organizacji Użytkownika, rola Użytkownika w organizacji

  Usługa wyceny Oprogramowania  (§ 4 ust. 1 Regulaminu)

  Cel zbierania danych: zawarcie i realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Zakres zbieranych danych: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, nazwa organizacji Użytkownika, rola Użytkownika w organizacji

  Usługa subskrypcji wersji próbnej Oprogramowania (§ 5 ust. 1 Regulaminu)

  Cel zbierania danych: zawarcie i realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Zakres zbieranych danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail Użytkownika, adres domeny URL firmy;

  Usługa pobrania materiałów i publikacji z Serwisu (§ 6 ust. 1 Regulaminu)

  Cel zbierania danych: zawarcie i realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Zakres zbieranych danych: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika;

  Usługa live chat (§ 7 Regulaminu)

  Cel zbierania danych: uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Zakres zbieranych danych: nazwa / imię i nazwisko Użytkownika;

  Rozpatrzenie reklamacji (§ 8 Regulaminu)

  Cel zbierania danych: wypełnienie obowiązku prawnego Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  Zakres zbieranych danych: nazwa / imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Użytkownika, telefon kontaktowy.

  Rozpatrzenie innych żądań lub korespondencji Użytkownika

  Cel zbierania danych: wypełnienie obowiązku prawnego Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Zakres zbieranych danych: nazwa / imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Użytkownika, telefon kontaktowy, adres zamieszkania / adres siedziby.

 4. Przetwarzamy dane Użytkowników nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu lub tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jest jednak konieczne dla możliwości korzystania z Usług, rozpatrzenia reklamacji lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikami.
 6. W celu realizacji świadczonych Usług oraz utrzymania funkcjonalności Serwisu, dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Usługodawcy: dostawcom aplikacji, biurom księgowym lub dostawcom usług IT.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  2. prawo żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
  4. prawo żądania modyfikacji dotyczących go danych osobowych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Usługodawcy;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  7. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
  8. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem;
  9. prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył Usługodawcy np. poprzez otrzymanie od Usługodawcy danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.
 8. Z powyższych praw można skorzystać wysyłając e-mail na adres: office@remotesensei.org lub drogą pocztową na adres Usługodawcy, podając niezbędne dane umożliwiające identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku.
 9. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3 Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies lub podobne technologie (dalej łącznie nazywane: „pliki cookies„) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do Serwisu (np. za pomocą komputera lub smartfonu).
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej urządzenia Użytkownika (np. smartfon, komputer), przy pomocy której Użytkownik korzysta z Serwisu. Za pomocą cookies nie gromadzimy informacji, dzięki którym możliwa będzie bezpośrednia identyfikacja poszczególnych Użytkowników.
 3. Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies:
  1. pliki cookies sesyjne – pozostają one na urządzeniu Użytkownika Serwisu tylko podczas sesji online, a po zamknięciu przeglądarki internetowej – znikają;
  2. pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach.
 4. Pliki cookies, które używamy, dzielą się na:
  1. pliki cookies niezbędne – są niezbędne do tego, aby pomóc w korzystaniu z Serwisu i jego funkcji, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu, przeglądania dostępnych Usług, a także aby poprawić wydajność Serwisu;
  2. pliki cookies analityczne i statystyczne – wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników (w tym np. Google Analytics);
  3. pliki cookies funkcjonalne – pomagają poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do potrzeb i preferencji Użytkowników.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies za uprzednią zgodą Użytkownika, za wyjątkiem plików cookies niezbędnych, które są wykorzystywane bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika.
 6. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie cookies przez Usługodawcę Użytkownik wyraża przy pierwszym skorzystaniu z Serwisu; okno informacyjne pozwoli wskazać Użytkownikowi wybór dotyczący akceptacji plików cookies lub przejście do modułu zarządzania ustawieniami plików cookies.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 8. Usługodawca za uprzednią zgodą Użytkownika korzysta z plików cookies podmiotów trzecich:
  1. narzędzi statystycznych Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje statystyczne na temat odwiedzin Serwisu przez Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics;
  2. narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować reklamy w serwisie Facebook, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook, w tym Pixela Facebooka;
  3. narzędzi marketingowych Google Tag Manager, by kierować reklamy w Serwisie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google, w tym kodów Google Adwords;
  4. portalu Active Campaign do zbierania osób zainteresowanych naszym newsletterem.
 9. Usługodawca może wyświetlać w Serwisie filmy pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.  
 10. Usługodawca daje możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz unijnego.
 3. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.
This site is registered on wpml.org as a development site.