Polityka prywatności serwisu RemoteSensei.org

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu oraz/lub Usług, przysługujące im prawa, jak też obowiązki Usługodawcy jako administratora tych danych, a także informuje o wykorzystaniu plików cookies.
  2. Użyte w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie:
   1. Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu lub Usług w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
   2. Polityka prywatności” – niniejsza polityka prywatności;
   3. Regulamin” – regulamin określający zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług oraz korzystania przez Użytkowników z Serwisu, znajdujący się pod adresem  www.remotesensei.org/terms-of-service/;
   4. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
   5. Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.remotesensei.org/pl oraz jej podstrony, prowadzona przez Usługodawcę;
   6. Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, opisane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
   7. Usługodawca” lub Administrator– Zdalna Fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 29, 00-238 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711816, NIP: 5542959902, REGON: 369217972, adres email: office@remotesensei.org, będąca administratorem Serwisu;
   8. Użytkownik” – każda osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub Usług.

§ 2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Z Usługodawcą można skontaktować się wysyłając e-mail na adres: sales@remotesensei.org lub drogą pocztową na adres Usługodawcy.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu:
  1. zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem oraz jej wykonania, a także realizacji Usług przez Administratora na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – takie przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia, wykonania umowy oraz realizacji Usług przez Administratora;
  2. ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ochrona prawnych interesów Administratora;
  3. wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;
  4. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Administratora, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
  5. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Administratora (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa systemów/aplikacji Administratora;
  6. w celu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i komunikacji z Użytkownikiem – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i komunikacji z Użytkownikiem.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz podanie danych takich jak: adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko – jest niezbędne do realizacji przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, a także rozpatrzenia reklamacji lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikami (niepodanie ww. danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia skorzystania z Usług, a także rozpatrzenia reklamacji lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikami).
 4. Usługodawca nie wykorzystuje danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą następujące podmioty współpracujące z Administratorem:
  1. Remote Sensei sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001040776);
  2. firma świadcząca na rzecz Administratora usługi księgowe;
  3. firma świadcząca na rzecz Administratora usługi kurierskie;
  4. kancelaria świadcząca na rzecz Administratora usługi prawne;
  5. firma świadcząca na rzecz Administratora usługi w zakresie hostingu danych;
  6. firma świadcząca na rzecz Administratora usługi informatyczne;
  7. firma dostarczająca na rzez Administrator narzędzia do komunikacji zdalnej;
  8. podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane;
  9. podmioty zapewniające usługi analityczne, marketingowe, narzędzie do zarządzania zadaniami, komunikatory internetowe, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, gdzie są przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa miejscowego oraz standardowych klauzul umownych i właściwych decyzji Komisji Europejskiej, to jest Google LLC, Asana Inc.
 7. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane:
  1. przez okres trwania umowy / realizacji Usług — w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji Usług;
  2. do czasu upływu terminów przedawnienia — w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w celu w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia i obrony przed nimi;
  3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój uzasadniony interes.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują określone uprawnienia:
  1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe;
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Użytkownik ma prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach Użytkownik może zwrócić się do Administratora o usunięcie danych osobowych, np. gdy:
   1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
   2. skutecznie cofnięto zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
   3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
   4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  4. prawo przeniesienia danych do innego administratora – dotyczy to jedynie tych danych Użytkownika, które przetwarzane są na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  6. jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, mogą zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub innych przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 3 Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies lub podobne technologie (dalej łącznie nazywane: „pliki cookies„) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do Serwisu.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej urządzenia Użytkownika (np. smartfon, komputer), przy pomocy której Użytkownik korzysta z Serwisu.
 3. Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies:
  1. pliki cookies sesyjne – pozostają one na urządzeniu Użytkownika tylko podczas sesji online, a po zamknięciu przeglądarki internetowej znikają;
  2. pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach.
 4. Pliki cookies, które używamy, dzielą się na:
  1. pliki cookies niezbędne – są niezbędne do tego, aby pomóc w korzystaniu z Serwisu i jego funkcji, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu, przeglądania dostępnych Usług, a także aby poprawić wydajność Serwisu;
  2. pliki cookies analityczne i statystyczne – wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies za uprzednią zgodą Użytkownika, za wyjątkiem plików cookies niezbędnych, które są wykorzystywane bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika.
 6. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie cookies przez Usługodawcę Użytkownik wyraża przy pierwszym skorzystaniu z Serwisu; okno informacyjne pozwoli wskazać Użytkownikowi wybór dotyczący akceptacji plików cookies lub przejście do modułu zarządzania ustawieniami plików cookies.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies niezbędnych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 8. Usługodawca za uprzednią zgodą Użytkownika korzysta z plików cookies podmiotów trzecich:
  1. narzędzi statystycznych Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje statystyczne na temat odwiedzin Serwisu przez Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.