STATUT ZDALNEJ FUNDACJI

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Fundacja o nazwie ZDALNA FUNDACJA zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez: Oskara Leszka Grochowalskiego zwanego w dalszej treści Statutu „Fundatorem”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów austawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Samodzielnie we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania.
 4. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 6. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 7. Rok obrotowy (podatkowy) fundacji jest równy rokowi kalendarzowemu.
§ 2
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Warszawa (województwo mazowieckie).
§ 3
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
§ 4
 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej oraz pieczęci.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym. Odznaczenia, medale, certyfikaty, nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Fundacji. Certyfikaty również mogą być
  przyznawane w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji, które je wydają.

Rozdział II

Cel i zakres działania fundacji

§ 6

Celem Fundacji są:

 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 5. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 6. Udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwoju ich umiejętności i talentów.
 7. Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji, w szczególności zawodowych i naukowych.
 8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność oświatowa, kulturalna.
 9. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
 10. Upowszechnianie edukacji oraz kultury fizycznej i sportu.
 11. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Wspieranie i organizacja wolontariatu oraz innych inicjatyw zgodnych z ideałami Fundacji.
 14. Budowanie powiązań oraz sieci współpracy międzysektorowej – pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, biznesem, osobami fizycznymi oraz organizacji pozarządowych
 15. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym grup wskazanych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
 16. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 17. Propagowanie idei integracji europejskiej.
 18. Promocja edukacji i kształcenia przez całe życie.
 19. Propagowanie idei przedsiębiorczości w Polsce i za granicą.
 20. Upowszechnienia rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego, rozwój zawodowy osób dorosłych.
 21. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 22. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 23. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji.
 24. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:

 1. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, forów,
  seminariów, konferencji i innego rodzaju spotkań.
 2. Organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dających nowe uprawnienia lub zawód, doradztwa zawodowego i psychologicznego zwiększającego potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy
 3. Prowadzenie badań i ekspertyz służących diagnozie potrzeb społecznych w obszarze działalności statutowej Fundacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
 4. Programy wspierające wolontariat, inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji.
 5. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
  wykluczeniem,
 6. Prowadzenia działalności charytatywnej,
 7. Współpracy zawodowej i kulturalnej w kraju i za granicą,
 8. Inspirowania i prowadzenia działań w różnych formach poprzez:
 9. Organizowanie poradnictwa prawnego, zawodowego, informacyjnego,
 10. Współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji i
  promocji,
 11. Współpracy i wymiany doświadczeń z osobami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, w szczególności z obszaru UE,
 12. Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
 13. Prowadzenie działalności rachunkowej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
 14. Popularyzowanie i dostarczanie wiedzy nt. alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
 15. Sprzedaży wytworzonych towarów lub świadczenia usług w zakresie:
 16. Rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 17. Integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.).
 18. Sprzedaż przedmiotów darowizny,
 19. Wspomaganie rozwoju młodzieży m. in. poprzez stwarzanie możliwości kontaktu z profesjonalnymi twórcami i autorytetami w danej dziedzinie,
 20. Organizację i finansowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, kursów, wykładów i innych form dokształcania i zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych
 21. Współpraca z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania, wspomaganie innych organizacji pozarządowych, o zbieżnych celach statutowych oraz organizowanie lub wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, artystycznych służących edukacji;
 22. Administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury;
 23. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji;
 24. Obejmowanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, których dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji;
 25. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej;
§ 8

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności 2007, jest:

– 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
– 47.1 – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

– 47.8 – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
– 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
– 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem
– 72.2 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
– 73.1 – Reklama
– 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
– 79.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
– 82.11 – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
– 82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
– 82.9 – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 93.29 – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
– 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
– 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
– 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
– 63.12.Z – Działalność portali internetowych
– 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
– 58.19.Z – Działalność wydawnicza
– 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
– 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
– 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
– 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami

– 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
– 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
– 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
– 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
– 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
– 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
– 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
– 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
– 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
– 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Rozdział III

Role i zasady działalności Fundacji

§ 9

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

§ 10
 1. Do realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
 3. Nie można prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Uchwały o podjęciu działalności gospodarczej, jej rodzaju i formie podejmuje Fundator wraz z Radą Fundacji.Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 5. Do realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 6. Nie można prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 7. Jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szczególnych zezwoleń lub uprawnień, Fundacja rozpocznie prowadzenie tego typu działalności po uzyskaniu takich zezwoleń lub uprawnień.
 8. W sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Zarząd składa oświadczenia woli zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w § 21 ust. 7.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 12

The statutory activity of the Foundation may be conducted as an unpaid activity or as a paid activity within the meaning of the provisions of the Act on public benefit activities. Both of these activities will be separate in accounting to the extent that it is possible to determine income, costs, and results, taking account of accounting provisions.

§ 13

 1. In implementing its goals, the Foundation relies on the social work of its members.
 2. The Foundation may employ employees to conduct its business.
 3. Members of the Foundation, including members of the Foundation’s authorities, may be employed on the basis of an employment relationship or civil law relations.
 4. The principles of remuneration and its amount are set by the President of the Foundation in consultation with the Foundation Council.
 5. In contracts between the Foundation and a member of the Management Board, the Foundation is represented by the Chairman of the Foundation Council or a person authorized by the Foundation Council in a resolution of this body.

 

§ 14

 1. The Foundation organizes and runs the Foundation’s office and may create branches, plants, and branches.
 2. The Foundation may join other organizations, including companies, cooperatives, unions, associations, and foundations, as well as create such entities alone or jointly with other persons and organizations.
 3. To achieve its goals, the Foundation may cooperate or support the activities of other legal and natural persons whose activities are convergent with the objectives of the Foundation.
 4. The Foundation may have its own business units in the form of separate plants, participate in the activities of other business entities in accordance with applicable law.

 

Chapter IV

Foundation assets and income

§ 15

 1. The Foundation’s assets constitute the Founder’s cash contribution of PLN 2,100.00 (say: two thousand one hundred zlotys) forming the Foundation’s founding fund, as well as funds, real estate, movable property and other property rights acquired by the Foundation during its operations.
 2. An amount of PLN 1,000.00 (in words: one thousand) was allocated from the Founding Fund for business operations.
 3. The implementation of the Foundation’s goals is financed from the fund and the income obtained by the Foundation, on the principles provided for in these statutes.
 4. The Foundation is responsible for its obligations with all its assets.

§ 16

 1. The Foundation’s income may come in particular from:
  1. domestic and foreign donations, inheritances, bequests,
  2. subsidies, grants, co-financing, and subsidies,
  3. revenues from auctions, matter, promotional campaigns, collections, and public and private events,
  4. income from movable and immovable property and property rights of the Foundation,
  5. income from the paid statutory activity,
  6. other influences.
 2. Income from donations, inheritances, and bequests can be used to achieve all of the Foundation’s goals at the sole discretion of its Board unless the donors have agreed otherwise.
 3. The Foundation’s statutory activity may be carried out as public benefit activities, free of charge, and payable on the terms set out in the Act on public benefit activities and volunteering.
 4. The foundation does not work to make a profit. She will allocate her income for the implementation of statutory objectives.

§ 17

If the Foundation is appointed to inherit, the Foundation Board makes a statement on the acceptance of an inheritance with the benefit of inventory but only if at the time of making this statement it is obvious that the active state of the inheritance significantly exceeds the debts of the inheritance.

Chapter V

Foundation authorities

§ 18

 1. The Foundation’s bodies are:
  1. Founder
  2. Foundation Board
  3. Foundation Council
 2. In the event of a decrease in the number of elected members of the authorities during the term of office, these authorities have the right to co-opt the missing members of the authorities from among the Foundation’s members. The number of co-opted members of the authorities may not exceed 1/3 of the number of elected members. Otherwise, the Management Board is obliged to convene an Extraordinary General Meeting of Foundation Members.

§ 19

Founder

 1. The Founder’s competences include:
  1. appointing and dismissing members of the Management Board,
  2. expressing consent to create, transform or liquidate organizational units of the Foundation,
  3. approving reports and plans submitted by the Foundation Board,
  4. making changes to the statute of the Foundation,
  5. making decisions regarding the merger with another foundation and the liquidation of the Foundation.
 2. The Founder makes decisions in the form of resolutions alone or at the request of the Board.

 

§ 20

Foundation Board

 1. The Board of the Foundation may have from 2 to 4 members and is appointed by the Founder by way of a resolution for an indefinite period. When appointing the Management Board, the Founder indicates the President of the Management Board.
 2. The Foundation Board may include the Foundation Founder.
 3. Members of the Management Board may receive remuneration for performing their functions and reimbursement of documented expenses directly related to the function including travel expenses.
 4. The mandate of a member of the Board of the Foundation expires on the date of dismissal of a member of the Board by the Founder, his resignation or death.

§ 21

 1. The Board manages the Foundation’s activities and represents it outside, as well as makes decisions in all matters not reserved for the Founder’s competence.
 2. The competences of the Foundation Board include in particular:
  1. managing the current operations of the Foundation and achieving its statutory objectives;
  2. managing the assets of the Foundation;
  3. preparing financial statements and reports on the Foundation’s activities;
  4. preparing the Foundation’s annual and long-term plans and programs;
  5. preparing annual and long-term financial and material plans and reports on their implementation;
  6. determining the organizational structure of the Foundation and internal regulations binding in the Foundation;
  7. determining the amount of employment, the number of funds for the salaries of employees of the Foundation and the employment of employees;
  8. appointing a proxy representative representing employees by resolution chosen from among the Foundation’s employees and performing an advisory function during meetings of individual bodies;
  9. providing the Founder with annual reports on the activities set out in points 3, 4, and 5.

§ 22

 1. The following are entitled to submit their will on behalf of the Foundation:
  1. The President of the Foundation alone;
  2. the other two members of the Management Board acting jointly
 2. The Foundation Board may appoint proxies to perform specific tasks separated from the sphere of affairs belonging to the Foundation.

§ 23

 1. The Management Board makes decisions at meetings. Meetings of the Management Board are convened if necessary, but not less frequently than once a quarter.
 2. The meetings of the Foundation’s Management Board are convened and chaired by the President of the Management Board, and if necessary during his absence, another member of the Foundation’s Management Board authorized by him.
 3. The President is obliged to convene a meeting of the Foundation’s Management Board upon a written request submitted by at least one member of the Management Board or the Founder. Application for the convening of the Management Board meeting should be submitted to the President of the Management Board and should contain the proposed agenda. The application does not require justification. The meeting should be convened within one week from the date of its submission the application.
 4. If the President fails to convene a meeting of the Management Board within the aforementioned period, with agenda indicated in the request, the right to convene it persons who submitted the application.
 5. The invited persons may participate in the meetings of the Foundation’s Management Board. Share these persons in the meetings of the Management Board is only of an advisory nature.
 6. Meetings of the Management Board may take place without being formally convened, if all members of the Management Board agree to hold the meeting and place individual items on the agenda.
 7. The procedure of convening the meetings of the Management Board, as well as the scope, preparation and procedure accepting the minutes of the meetings of the Management Board is determined by the adopted by the Management Board regulations.
 8. The management board is obligated at least once a year, not later than within three months from the date of approval of the financial statements, conduct a meeting consultation with the Foundation’s employees, in the case of their employment by the Foundation, regarding information on the activities and economic situation of the Foundation and the directions of changes envisaged in this respect.
 9. The conclusions of the consultation meeting presented by the employees are subject to discussions at the board meeting. The management board is obliged to present to employees written information about the use of these requests.
 10. A representative of employees who is not a member of the Foundation’s Management Board has the right to an advisory vote at the meeting of the Management Board about which it should be informed in the manner referred to in §7 point 7 of the foundation’s statute.
 11. The detailed conditions and procedure for providing the information referred to in para. 8, the method of appointing an employee representative and conducting consultation with employees are specified in the regulations adopted by the Foundation’s Council.
 12. The provisions of sec. 8-11 of this section apply when employment in the Foundation will not be less than 3 employees under an employment contract, outwork contract, mandate contract or contract for specific specific work, if it is justified by the type of activity of the Foundation.
 13. The salaries of all employees, including management staff, are limited limits, i.e. they do not exceed the value referred to in Art. 9 sec. 1 point 2 of the Act on April 24, 2003 on public benefit activities and volunteering.

§ 24

 1. The meeting of the Foundation’s Management Board is valid and has the power to adopt resolutions, if at least 1 member of the Management Board is present at it, and all its members have been properly notified of the date and subject of the Management Board meeting Foundation.
 2. The Management Board of the Foundation adopts resolutions by a simple majority of votes present at meeting of the members of the Management Board. In the event of an equal number of votes, the casting vote is held
 3. President of the Management Board. If the Management Board consists of one person, then he / she has the right to be independent adopting resolutions.

§ 25

Foundation Council

 1. The Foundation Council is an initiative, control and opinion-giving body, constituting matters provided for in the statute.
 2. The Board consists of 2 to 5 people, including the Chairman of the Board and its members.
 3. The members of the first composition of the Council are appointed by the Founder. Next members of the Council, in place of persons who have ceased to perform this function or to expand the composition of the Council, appointed by its decision the Council.
 4. The Foundation Council shall elect a Chairman from among its members for an indefinite period Advice. The chairman manages the work of the Council, represents it outside, convenes and presides over the meetings of the Council.
 5. Membership in the Foundation’s Council cannot be combined with the performance of a function in the Management Board Foundation or with an employment relationship with the Foundation.
 6. If a member of the Foundation’s Council is appointed, with his consent, to the Foundation’s Management Board of establishing an employment relationship with the Foundation by a member of the Foundation’s Council – membership such person in the Foundation Council is suspended, respectively for the duration of their performance the function or duration of the employment relationship.
 7. Members of the Foundation Council:
  1. perform their functions in the Council voluntarily,
  2. cannot be convicted by a final judgment for an intentional crime
  3. prosecuted on public prosecution or tax offense,
  4. may receive a refund for performing their functions in this body
  5. reasonable costs related to the function performed.
 8. In the case of concluding contracts between the Foundation and members of the Management Board, the Foundation is represented by the Chairman of the Supervisory Board or an attorney appointed by a resolution of the Supervisory Board.

§ 26

 1. Membership in the Council ceases:
  1. upon the death of its member,
  2. as of the date of the final judgment of the conviction for an intentional crime, what a member of the Board is obliged to notify the Management Board of,
  3. in the event of the resignation of a member of the Council, notified in writing to the Chairman of the Foundation Council.

§ 27

 1. The council meets at the meeting as needed, but not less frequently than once a year. The Council is convened by the chairman of the Foundation Council.
 2. Members of the Foundation’s Board and Founders participate in the meeting of the Foundation Council with an advisory vote.
 3. The Board makes decisions in the form of resolutions by an ordinary majority of votes in the presence of more than half of its members, possibly is making decisions by correspondence. In the event of an equal number of votes, the Chairman’s vote prevails. The Foundation Council exercising its functions may use the opinions and assessments of specialists appointed for this purpose.

§ 28

 1. The tasks of the Council include in particular:
  1. Supervision over the Foundation’s activities and evaluation of the Board’s work.
  2. Considering the annual reports of the Management Board on the Foundation’s activities.
  3. Approval of the annual financial statements of the Foundation.
  4. Establishing guidelines for the Board’s operation regarding the directions of the Foundation’s operation.
   Appointment and dismissal of the President and members of the Management Board.
  5. Making decisions on the liquidation of the Foundation at the request of the Management Board.

§ 29

 1. Each member of the Council has the right to inspect shared documents by the Foundation Board.
 2. The following are entitled to make declarations of will on behalf of the Foundation Council:
  1. Chairman of the Foundation Council alone;
  2. the other two members of the Council acting jointly

Chapter VI

Change of the Foundation Statute

§ 30

 1. Changes in the Foundation’s statute are made by the Founder by way of a resolution adopted independently or at the request of the Management Board.
 2. In the event of the Founder’s death or his incapacitation, changes to the Statute are made by the Foundation’s Board.

Chapter VII

Liquidation of the Foundation

§ 31

 1. The Foundation is subject to liquidation if it achieves the purposes for which it was established or in the event of exhaustion of funds or the assets of the Foundation.
 2. Decisions regarding the liquidation of the Foundation are made by the Founder. In the event of the Founder’s death or its incapacitation, the decision on liquidation is made by the Foundation Board. The decision on the liquidation of the Foundation, it should also specify the purpose of the Foundation’s assets after its liquidation, with the reservation that the assets may be used only for the purposes of “non-profit”.
 3. The Foundation is liquidated by the Foundation Board.

Chapter VIII

Final Provisions

§ 32

 1. The statute has been drawn up and signed in 3 identical copies.
 2. These Statutes shall enter into force on the day the Foundation is registered by the competent court.
 3. In matters not regulated in the Statute, the provisions of the Act shall apply on foundations and other currently applicable laws regarding the foundation’s activities.

FOUNDER

This site is registered on wpml.org as a development site.