STATUT ZDALNEJ FUNDACJI

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Fundacja o nazwie Zdalna Fundacja zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez: Oskara Leszka Grochowalskiego, zwanego w dalszej treści Statutu „Fundatorem”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Samodzielnie we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania.
 4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 5. Rok obrotowy (podatkowy) fundacji jest równy rokowi kalendarzowemu.
§ 2
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Warszawa..
§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej oraz pieczęci.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym. Odznaczenia, medale, certyfikaty, nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Fundacji.

Rozdział II

Cel i zakres działania fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 5. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 6. Udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwoju ich umiejętności i talentów.
 7. Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji, w szczególności zawodowych i naukowych.
 8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność oświatowa, kulturalna.
 9. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
 10. Upowszechnianie edukacji oraz kultury fizycznej i sportu.
 11. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Wspieranie i organizacja wolontariatu oraz innych inicjatyw zgodnych z ideałami Fundacji.
 14. Budowanie powiązań oraz sieci współpracy międzysektorowej – pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, biznesem, osobami fizycznymi oraz organizacji pozarządowych.
 15. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym grup wskazanych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
 16. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 17. Propagowanie idei integracji europejskiej.
 18. Promocja edukacji i kształcenia przez całe życie.
 19. Propagowanie idei przedsiębiorczości w Polsce i za granicą.
 20. Upowszechnienia rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego, rozwój zawodowy osób dorosłych.
 21. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 22. ) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 23. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji.
 24. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:

 1. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, forów, seminariów, konferencji i innego rodzaju spotkań.
 2. Organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dających nowe uprawnienia lub zawód, doradztwa zawodowego i psychologicznego zwiększającego potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy.
 3. Prowadzenie badań i ekspertyz służących diagnozie potrzeb społecznych w obszarze działalności statutowej Fundacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
 4. Programy wspierające wolontariat, inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji.
 5. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
 6. Prowadzenia działalności charytatywnej.
 7. Współpracy zawodowej i kulturalnej w kraju i za granicą.
 8. Inspirowania i prowadzenia działań w różnych formach poprzez:
  1. Organizowanie poradnictwa prawnego, zawodowego, informacyjnego,
 9. Współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji i promocji.
 10. Współpracy i wymiany doświadczeń z osobami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, w szczególności z obszaru UE.
 11.  Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz przedsiębiorczości społecznej.
 12. Prowadzenie działalności rachunkowej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
 13. Popularyzowanie i dostarczanie wiedzy nt. alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
 14. Sprzedaży wytworzonych towarów lub świadczenia usług w zakresie:
  1. – Rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w
   ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
   osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  2. Integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
   społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
   (Dz. U. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
   socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.).
 15. Sprzedaż przedmiotów darowizny.
 16. Wspomaganie rozwoju młodzieży m. in. poprzez stwarzanie możliwości kontaktu z profesjonalnymi twórcami i autorytetami w danej dziedzinie.
 17. Organizację i finansowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, kursów, wykładów i innych form dokształcania i zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych.
 18. Współpraca z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania, wspomaganie innych organizacji pozarządowych, o zbieżnych celach statutowych oraz  organizowanie lub wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, artystycznych służących edukacji.
 19. Administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury.
 20. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji.
 21. Obejmowanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, których dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji.
 22. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.
§ 8

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007, jest:

 • 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
 • 47.1 – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.8 – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem
 • 72.2 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 73.1 – Rekla
 • 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 • 79.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • 82.11 – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.9 – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29 – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 63.12.Z – Działalność portali internetowych
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
 • 58.19.Z – Działalność wydawnicza
 • 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
 • 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

Rozdział III

Rodzaje i zasady działalności Fundacji

§ 9

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

§ 10
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szczególnych zezwoleń lub uprawnień, Fundacja rozpocznie prowadzenie tego typu działalności po uzyskaniu takich zezwoleń lub uprawnień.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 12

 1. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.
 3. W umowach między Fundacją, a danym Członkiem Zarządu, Fundację reprezentują pozostali Członkowie Zarządu.

§ 13

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
 2. Fundacja może przystępować do innych organizacji w tym spółek, spółdzielni, związków, stowarzyszeń i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami i organizacjami.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować lub wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. Fundacja może posiadać w formie wyodrębnionych zakładów własne jednostki gospodarcze, uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IV

Majątek i dochody fundacji

§ 14

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.100,00 zł (słownie: dwóch tysięcy sto złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji, a także środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
 2. Z funduszu założycielskiego Fundacji na działalność gospodarczą przeznaczona została kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  • krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji, grantów, dofinansowań i subwencji,
  • dochodów uzyskanych z aukcji, kwest, akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
  • dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,
  • dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
  • innych wpływów.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
  celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział V

Władze Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Fundator
 2. Zarząd Fundacji

§ 18

Fundator

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  • wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
  • zatwierdzanie sprawozdań i planów przekazanych przez Zarząd Fundacji,
  • dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
  • podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 2. Fundator podejmuje decyzje w formie uchwał samodzielnie lub na wniosek Zarządu.

§ 19

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji może składać się od 1 do 4 członków i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
 2. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji oraz zwrot udokumentowanych wydatków związanych bezpośrednio z pełnioną funkcją w tym kosztów podróży.
 4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatora,
  złożenia przez niego rezygnacji lub jego śmierci.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Fundatora.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  3. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
  4. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  5. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań
   z ich realizacji;
  6. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;
  7. ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu;
  8. ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji oraz obowiązujących w Fundacji regulaminów wewnętrznych;
  9. ustalanie wielkości zatrudniania, wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji oraz zatrudnianie pracowników.

§ 21

 1. Do składania woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.
 2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do pełnienia określonych zadań wyodrębnionych ze sfery spraw należących do Fundacji.

§ 22

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego Członek Zarządu Fundacji.
 3. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego Członka Zarządu lub Fundatora. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku.
 4. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
 5. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Zarządu ma jedynie charakter doradczy.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w
  porządku obrad.

§ 23

 1. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli są na nim
  obecni wszyscy Członkowie Zarządu oraz jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo
  powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały jednomyślnie.
 3. Jeżeli w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, wówczas ma prawo do samodzielnego
  podejmowania uchwał.

Rozdział VI

Zmiana Statutu Fundacji

§ 24

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały podjętej samodzielnie lub na wniosek Zarządu.
 2. W przypadku śmierci Fundatora lub jego ubezwłasnowolnienia zmian Statutu dokonuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych lub wyczerpania majątku Fundacji.
 2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub jego ubezwłasnowolnienia decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele „non profit”.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 26

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia ustawy o fundacjach
oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności fundacji.”

FOUNDER

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.